logo

Ülkem Taze Kaymak

Sekiz senedir sayýn baþbakan büyük emeklerle faaliyete geçirilen Türk kuruluþlarý birer birer uluslar arasý sermayeye pazarlýyor. Ne güzel sattým diye seviniyor. Ayný kuruluþlara Türk iþ adamlarý talip olduðunda ise “ O iþleri yabancý devlet baþkanlarýna söz verdim.” Diye cevap veriyor. Sanýrsýn padiþah.
Cennet vatan Türkiye’nin dondurmasý o kadar kaymak ki. Kendi ülkesinde iflas eden yabancý bankalar özelleþtirme ile satýn aldýklarý Türkiye’deki banka þubelerinde þakýr þakýr Türk milleti üzerinden para kazanýyor. Dünyanýn hiçbir ülkesinde böyle kar garantili satýþlar yapýlmamýþtýr. Türk kuruluþlarý dondurma, karý da kremalý kaymak olunca uluslar arasý sermaye tarafýndan ülkem ekonomik olarak istila edildi.
Gel gelelim bizim yatýrýmcýlarýmýza. Krizin sözde teðet geçtiði ülkemizde iþsizlik ve buhran içinde olan Türk iþ adamlarýmýz Umman Sultanlýðýndaki 5 milyar dolara yakýn ihaleleri alabilmesi için güçlü diplomasi ile Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan pazarlanmakta.
Yurdumun kaymak gibi iþleri geliþmiþ ülkelerin iþ adamlarýna peþgeh çekilirken bizim iþ adamlarý sýcaktan erimiþ ve sulanmýþ kaymak iþler için Arap ülkelerine 1. ve 2. elden aracýsýz pazarlanýyor. Sanki sular tersine akýyor. Ne mutlu size!

Etiketler: » » » » » » »
Share
1.887 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

10+3 = ?