logo

ELEKTRİK

Elektrik, enerji olarak günlük yaþantýmýzýn hava ve su kadar hayati ihtiyacý olmuþtur. Isýtma, aydýnlatma ve sanayinin her çeþitti için enerji kaynaðýdýr. Elektriksiz olamýyor insanlýk. Ülkeler için elektriðin tüketim miktarý medeniyet ölçüsüdür.
Dünya devletleri vatandaþlarýnýn ihtiyacý için elektrik üretir. Bedava deðil paralýdýr. Kullanýcýsýna her ay gelir faturasý. Türkiye’de dünya piyasalarýnýn üstünde satýlýr zengin fakir demeden abonesine. Yavru Irak aþiret reisi Barzani’ye ise yarý fiyatýna satýlýr bu hükümetçe hibesine.
Elektrik Mühendisleri Odasý 2002 yýlýndan itibaren beþ yýl içersinde hiç zam yapmadýk diyen AKP hükümetinin 2008-2009 yýllarýnda kümülatif olarak %72.3 zam yaptýðýný açýkladý. Maliyetler yükseldiði için yapýlmýþ olan zamlar, maliyet düþüþlerine raðmen aþaðýya çekilmeyerek Türk halký %72lik zamlý elektriði kullanmaya mecbur edilmiþtir. Son zamlarla ilgili yetkililerin suçu otomatik fiyatlandýrma sistemine atmýþtýr. Yükselen fiyatlardan dolayý üst üste üç elektrik faturasý ödenmezse yaþadýðým þehirde, elektrik idaresince derhal kesilir elektrik. Abonenin hayatý kararýr iþinde, evinde.
2009 yýlýnda elektrik faturasýný ödeyemediði için elektriði kesilen abone sayýsý 6,5 milyon kiþidir. Elektrik kýþta kýyamette kömürden daha elzemdir. Hükümet olarak devlet kesesinden bedava 1 torba kömür vermektense, evinde elektriði kesiklerin faturasýný ödet devletin valilerine. Çünkü kese ayný kese devlet kesesi, bedava kömür alanla, elektriði kesik olan ayný insan garipse.

Etiketler: » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
Share
1.158 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

10+5 = ?