logo

KIDEM TAZMİNATI ALACAĞINDA ZAMANAŞIMI

Kıdem Tazminatı Nedir?
Kıdem tazminatı, iş hukuku mevzuatında belirtilen asgari çalışma süresini dolduran işçinin, iş sözleşmesinin feshiyle mevzuatta öngörülen şartların sağlanması halinde işçiye veya ölümü halinde mirasçılarına ödenen bir tazminattır. İşçi, çalıştığı işyerine yıllarca emek vermekte ve işverenin ticari faaliyetlerini yürütmesine katkı sağlamaktadır. İşçinin bu düzenli çalışmasının karşılığında ise işyerinde geçirdiği süre göz önüne alınarak kendisine kıdem tazminatı ödenmektedir. İşçinin kıdem tazminatını talep edebilmesinde zamanaşımı süresi hususu önem arz etmektedir.
Kıdem tazminatında zamanaşımı süresi 2017 yılına kadar 10 yıl idi. 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile 4857 Sayılı İş Kanunu’na zamanaşımı konusunda ek 3. madde eklendi. 4857 sayılı Kanun Ek 3 madde ile ‘İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun, yıllık izin ücreti ve aşağıda belirtilen tazminatların zamanaşımı süresi beş yıldır.

a) Kıdem tazminatı.

b) İş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.

c) Kötüniyet tazminatı.

d) İş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın feshinden kaynaklanan tazminat.’ yeni zamanaşımı düzenlemesi getirilmiştir.Buna göre, 25.10.2017 tarihinden sonra hangi kanuna tabi olursa olsun yıllık izin ücreti ve maddede sayılan tazminatların zamanaşımı süresi 5 yıl olarak belirlendi. Böylece kıdem tazminatı için öngörülen 10 yıllık zamanaşımı süresi 5 yıl olarak değiştirildi. Ayrıca 4857 sayılı geçici madde 8/2’de, ‘Ek 3 üncü maddede belirtilen yıllık izin ücreti ve tazminatlar için bu maddenin yürürlüğe girmesinden önce işlemeye başlamış bulunan zamanaşımı süreleri, değişiklikten önceki hükümlere tabi olmaya devam eder. Ancak, zamanaşımı süresinin henüz dolmamış kısmı, ek 3 üncü maddede öngörülen süreden uzun ise, ek 3 üncü maddede öngörülen sürenin geçmesiyle zamanaşımı süresi dolmuş olur’ denildi. Bu değişiklikler 25.10.2017 tarihinden sonra sona eren iş sözleşmelerinden kaynaklanan tazminatlar için getirildi. Dolayısıyla 25.10.2017 tarihinden önce sona ermiş olan iş sözleşmelerinden kaynaklanan tazminat taleplerinde zamanaşımı süresi hala 10 yıl olarak kabul edilmektedir. Ancak zamanaşımı süresinin henüz tamamlanmamış kısmı yeni düzenlemede öngörülen süreden fazla ise Kanunda düzenlenen sürenin geçmesiyle zamanaşımı süresi dolmuş olur.

Örnek vermek gerekirse; 02.03.2015 tarihinde iş sözleşmesi sona eren bir işçi düşünelim. Bu işçinin hak kazanmış olduğu kıdem tazminatı yönünden 10 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanması gerekecektir. Fakat yeni düzenleme bu süreyi sınırlandırmaktadır. Buna göre söz konusu işçinin kıdem tazminatı için öngörülen zamanaşımı süresinin 25.10.2017 den sonraki kısmı dikkate alınmalı ve bu kısım yeni düzenlemedeki 5 yıllık süreden fazla ise bu kısım 5 yıl olarak dikkate alınmalıdır. O yüzen 25.10.2017 tarihine 5 yıl eklenerek 25.10.2022 tarihine ulaşılmakta ve işçinin kıdem tazminatı zamanaşımı süresinin 02.03.2025 tarihinde dolması gerekirken yeni düzenleme gereği 25.10.2022 tarihinde dolacaktır. Başka bir örnek; iş sözleşmesi 2018 yılında sona eren işçi kıdem tazminatının tahsili için henüz dava açmamıştır. Bu işçi en geç 5 yıllık sürenin sonu olan 2023 yılında dava açmalıdır. Şu an 2022 yılında olduğumuz için bu işçi 1 yıl içinde dava açmalıdır.
Peki zamanaşımı süresi ne zaman işlemeye başlar?
Özel bir hüküm olmadıkça zamanaşımı alacağın muaccel olması ile başlar. İşçinin kıdem tazminatı alacağı da iş sözleşmesinin feshiyle muaccel hale gelir. Dolayısıyla kıdem tazminatında zamanaşımı, iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte başlar. İş sözleşmesi işveren tarafından feshedilmişse zamanaşımı süresi feshin işçiye bildirildiği andan itibaren işlemeye başlar.
Ayrıca 6325 Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu m. 16/2’de arabuluculuk sürecinin başlamasından bitmesine kadar geçen süre, zamanaşımı ve hak düşürücü sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmayacağı ifade edilmiştir.
Arabuluculuk bürosuna başvurulmasından son tutanağın düzenlendiği tarihe kadar geçen sürede zamanaşımı süreleri durur ve hak düşürücü süreler işlemez (HUAK m. 18A/15).
KAYNAKÇA
Akyiğit, Ercan, İş Hukuku, Seçkin Yayınları, 13. Basım, Ankara 2021.
Çelik, Nuri, İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınları, Yenilenmiş 34. Bası.
Ekmekçi,Ömer/Yiğit, Esra, Bireysel İş Hukuku Dersleri, On İki Levha Yayınları 3. Baskı, İstanbul 2021.
Kenan Tunçomağ-Tankut Centel, İş Hukukunun Esasları, Beta, İstanbul, 6. Bası, Nisan 2013
Mollamahmutoğlu, Hamdi/Astarlı, Muhittin/Baysal, Ulaş, İş Hukuku Ders Kitabı ,Cilt 1, Güncellenmiş 5. Baskı, Ankara 2021.
Sümer,Haluk Hadi; İş Hukuku, Ankara 2016.
Süzek, Sarper, İşyerinin Devri Ve Hukuki Sonuçları , Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 15, Özel S., 2013

Share
320 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

6+1 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Alaattin Özdemir Namı Diğer Alaattin Ağa (Keş Alaattin)

  27 Mayıs 2022 Köşe Yazarları

  1960'lı yıllardan beri tanıdığım Alaattin Ağabey'i ben bir kabadayıdan ziyade fakir fukara dostu adam gibi bir adam olarak tanırım. Keş Alaattin diye yazmadı kalemim ona olan sevgi ve saygımdan, ama yiğit lakabıyla anılır. Rahmetli Ahmet İslamoğlu hocam Alaattin Ağabey'in işletmeciliğini yaptığı Belediye Gazinosu'nun önünden geçerken ayağa kalkıp saygısını gösterdiğine tanık oldum. Büyüklerine saygılı küçüklerine sevgi dolu bir insandı. Ahmet Hocam da bir bayram sabahı vaazında yılda bir kez bayram namazına gelen de dağıtılan bu ikramdan seva...
 • DÜNYA HAMBURGER GÜNÜ

  27 Mayıs 2022 Köşe Yazarları

  Başta ABD olmak üzere, dünyanın dört bir yanında bilinen bir hazır yemek (fast food) sandviçi olan Hamburger, birçok farklı çeşitte yapılabilen ve oldukça popüler olan bir yiyecektir. Hamburger, herkes için vazgeçilmeyecek lezzetlerden birisidir. ”Hamburger Günü” her sene 28 Mayıs günü kutlanmaktadır. Hamburger, adını Almanya'daki Hamburg kentine borçlu olsa da, bugün dünya çapında bilinen ve sevilen bir yiyecektir. Hamburgerin sözlük anlamı “Hamburglu” dur. Hamburger, ilk olarak bir Türk boyu olan Orta Asyalı Tatar toplumundan çıkmıştır. Tat...
 • CIRTLIK

  27 Mayıs 2022 Köşe Yazarları

  Develi'de faydalı, zehirli ve faydalı vs.otlar hakkında bilgi sahibi değiliz. Veya biz bilgi sahibi değiliz. Bu konuda yazılı bir bilgimiz de yoktur. Bir ara K.Maraş'tayız. Orada dost bir biyolog arkadaşın elinden çıkma K.Maraş'taki ot ve bitki eşitleri ile değişik türleri üzerinde çok değişik bir dergi yazısı okumuş ve çok da hoşuma gitmişti. Develi'ye geldiğimde Tarım İl Müdüdürlüğü'ne uğramış ve varsa kaç çeşit nebatat var onları öğrenmeye çalışmıştım. 1OO çeşit'i biraz aşkın bitkinin listelendiğini görmüştüm. Halbuki K.Maraş'da Dr.arkadaş'...
 • Develili Kabadayılar ve Âlemin Adamları

  20 Mayıs 2022 Köşe Yazarları

  https://www.cagdasdeveli.com.tr/e-gazete/cagdas-develi-gazetesi-e-gazete/cagdas-develi-gazetesi-20-mayis-2022-sayfa-7.html...