logo

ÇALIŞMA KOŞULLARINDA ESASLI DEĞİŞİKLİK HALİNDE UYULMASI GEREKEN USUL

İş sözleşmesi, bir tarafın bağımlı olarak iş görmeyi (işçi), diğer tarafın da ücret ödemeyi (işveren) üstlenmesinden oluşan sözleşmedir.(İŞK. m. 8) Tanımdan da anlaşılacağı gibi iş sözleşmesi karşılıklı borç doğuran bir sözleşmedir. Sözleşme serbestisi ilkesi uyarınca taraflarca düzenlenir. Fakat sözleşme serbestisi ilkesi bazı hallerde sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırma, İş Kanunundan, yönetmeliklerden, toplu iş sözleşmesinden, işyeri yönetmeliğinden, işyeri uygulamalarından kaynaklanmaktadır.
Çalışma koşullarından kasıt işçinin; ücreti ve ücret ekleri, işi nerde ve ne zaman ifa edeceği, izin hakları, evlenme, evlat edinme, doğum, ara dinlenme, öğrenim, sosyal yardımları gibi konulardır. İşverenin çalışma koşullarında esaslı değişiklik yapabilmesi için 4857 sayılı İş Kanunu madde 22’de düzenlenen usul ve esaslara uyması gerekmektedir. Söz konusu maddede, ‘İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir’ denilmiştir. Görüldüğü gibi işveren eğer çalışma koşullarında esaslı bir değişiklik yapmak isterse bu değişikliği mutlaka işçiye yazılı olarak bildirmelidir. Aksi halde yapılan değişiklik işçiyi bağlamayacaktır, hatta işçi lehine iş sözleşmesinin haklı nedenle fesih imkanı doğabilecektir.
İşveren yazılı bildirimin ardından işçiye 6 işgünü cevap süresi de vermelidir. İşçi 6 iş günü içinde söz konusu esaslı değişikliği kabul ya da reddedebilir. İşçinin kabul ya da red beyanı da işverenin değişiklik bildirimi gibi yazılı yapılmalıdır. Yazılı kabul ya da red beyanı zorunluluktur. Ayrıca işçi 6 iş günü içinde cevap vermezse işçinin bu sessizliği esaslı değişikliği kabul etmediği anlamına gelir ve değişiklik işçiyi bağlamaz. Örneğin, işçinin ücret eki niteliğindeki ikramiyelerinin sayısında azalmaya gidilmişse ve işverenin bu teklifi karşılığında işçi cevap vermemişse bu değişiklik işçi tarafından kabul edilmemiş demektir. İşçi kabul etmemesine rağmen ikramiye miktarında azalma olmuşsa işçi bu eksik kısmı işverenden talep edebilir. Başka bir örnek de işçinin ücretini esas alarak verelim. İşçinin ücretinin düşürülmesi talep edildiğinde işçi bu talebi yazılı olarak reddetmiş ya da hiç cevap vermemişse düşük ücret işçi tarafından kabul edilmemiş demektir. İşçi bu halde düşürülen ücret bordolarını imzalamış olsa bile durum değişmez, işçi eksik ücretini işverenden talep edebilir.
İşyeri değişikliğinde işçi yazılı olarak bu değişikliği kabul etmemiş olmasına rağmen yeni işyerinde çalışmaya başlamış olsa bile Yargıtay bu değişikliği işçinin kabul ettiği sonucuna varmamıştır. Yargıtay’ın ilgili kararı şöyle; ‘Somut uyuşmazlıkta davacı işçi davalı bankanın genel müdürlük işyerinde çalışırken önce Levent şubesinde görevlendirilmiş 3 ay kadar sonra bu defa Avcılar şubesinde çalışmak üzere görev değişikliği yapılmıştır. Dosya kapsamı ve özellikle her iki taraf tanık anlatımlarına göre genel müdürlük işyerinde işyerine gidiş gelişlerde servis imkanı olduğu halde, şube işyerlerinde servis sağlanmamış ve yol parası da ödenmemiştir. Böyle olunca çalışma koşullarının davacı aleyhine değiştirildiği anlaşılmakla, işçinin değişiklik sonrasında 8 ay kadar çalışmaya devam etmesinin değişikliği zımni olarak kabul ettiği anlamına gelmediği kabul edilmeli ve işçinin iş sözleşmesini haklı olarak feshettiği sonucuna varılarak kıdem tazminatı hüküm altına alınmalıdır. Talebin yerinde olmayan gerekçe ile reddi hatalı olup, bozmayı gerektirmiştir.’ Görüldüğü gibi Yargıtay işyeri değişikliğinde 8 ay boyunca işçinin yeni işyerinde çalışmasını zımni kabul olarak kabul etmemiştir, 6 iş günü içinde yazılı kabulü zorunlu tutmuştur.
KAYNAKÇA
Akyiğit, Ercan, İş Hukuku, Seçkin Yayınları, 13. Basım, Ankara 2021.
Çelik, Nuri, İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınları, Yenilenmiş 34. Bası.
Ekmekçi,Ömer/Yiğit, Esra, Bireysel İş Hukuku Dersleri, On İki Levha Yayınları 3. Baskı, İstanbul 2021.
Kenan Tunçomağ-Tankut Centel, İş Hukukunun Esasları, Beta, İstanbul, 6. Bası, Nisan 2013
Mollamahmutoğlu, Hamdi/Astarlı, Muhittin/Baysal, Ulaş, İş Hukuku Ders Kitabı ,Cilt 1, Güncellenmiş 5. Baskı, Ankara 2021.
Sümer,Haluk Hadi; İş Hukuku, Ankara 2016.
Süzek, Sarper, İşyerinin Devri Ve Hukuki Sonuçları , Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 15, Özel S., 2013

Share
178 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

5+4 = ?

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER KÖŞE YAZILARI

 • Alaattin Özdemir Namı Diğer Alaattin Ağa (Keş Alaattin)

  27 Mayıs 2022 Köşe Yazarları

  1960'lı yıllardan beri tanıdığım Alaattin Ağabey'i ben bir kabadayıdan ziyade fakir fukara dostu adam gibi bir adam olarak tanırım. Keş Alaattin diye yazmadı kalemim ona olan sevgi ve saygımdan, ama yiğit lakabıyla anılır. Rahmetli Ahmet İslamoğlu hocam Alaattin Ağabey'in işletmeciliğini yaptığı Belediye Gazinosu'nun önünden geçerken ayağa kalkıp saygısını gösterdiğine tanık oldum. Büyüklerine saygılı küçüklerine sevgi dolu bir insandı. Ahmet Hocam da bir bayram sabahı vaazında yılda bir kez bayram namazına gelen de dağıtılan bu ikramdan seva...
 • DÜNYA HAMBURGER GÜNÜ

  27 Mayıs 2022 Köşe Yazarları

  Başta ABD olmak üzere, dünyanın dört bir yanında bilinen bir hazır yemek (fast food) sandviçi olan Hamburger, birçok farklı çeşitte yapılabilen ve oldukça popüler olan bir yiyecektir. Hamburger, herkes için vazgeçilmeyecek lezzetlerden birisidir. ”Hamburger Günü” her sene 28 Mayıs günü kutlanmaktadır. Hamburger, adını Almanya'daki Hamburg kentine borçlu olsa da, bugün dünya çapında bilinen ve sevilen bir yiyecektir. Hamburgerin sözlük anlamı “Hamburglu” dur. Hamburger, ilk olarak bir Türk boyu olan Orta Asyalı Tatar toplumundan çıkmıştır. Tat...
 • CIRTLIK

  27 Mayıs 2022 Köşe Yazarları

  Develi'de faydalı, zehirli ve faydalı vs.otlar hakkında bilgi sahibi değiliz. Veya biz bilgi sahibi değiliz. Bu konuda yazılı bir bilgimiz de yoktur. Bir ara K.Maraş'tayız. Orada dost bir biyolog arkadaşın elinden çıkma K.Maraş'taki ot ve bitki eşitleri ile değişik türleri üzerinde çok değişik bir dergi yazısı okumuş ve çok da hoşuma gitmişti. Develi'ye geldiğimde Tarım İl Müdüdürlüğü'ne uğramış ve varsa kaç çeşit nebatat var onları öğrenmeye çalışmıştım. 1OO çeşit'i biraz aşkın bitkinin listelendiğini görmüştüm. Halbuki K.Maraş'da Dr.arkadaş'...
 • Develili Kabadayılar ve Âlemin Adamları

  20 Mayıs 2022 Köşe Yazarları

  https://www.cagdasdeveli.com.tr/e-gazete/cagdas-develi-gazetesi-e-gazete/cagdas-develi-gazetesi-20-mayis-2022-sayfa-7.html...