logo

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Birinci Dünya Savaþý’nda, Osmanlý Ýmparatorluðu  yenik çýkmasý sonucunda koþullarý çok aðýr olan Mondros Mütarekesi’ni  kabul etmek zorunda kalmýþtýr.Bu andlaþma ile ordu ve donanmamýzýn daðýtýlmasý, silah ve cephanelerimizin teslim edilmesi, Ýtilaf Devletlerinin ticari gemilerimizden ve demiryollarýmýzdan  serbestce yararlanmalarýný, güvenliklerini tehlikede gördükleri  yerleri iþgal etmelerini  kabul etmiþtik.Diðer yandan yýllarca süren  savaþlar sonucunda ülke ekonomisi iyice kötüye gitmiþtir.Çalýþacak durumda olan erkeklerin çoðu cephelerde þehit düþmüþler. Geride kalan yaþlýlar,  çocuklar ve  kadýnlar topraðý yeterince iþleyemedikleriniden halk gitgide fakirleþmiþlerdir.
Ülkemiz güvenlik nedeniyle, masa baþýnda  paylaþmýþlardý. Anadolu dört bir yandan iþgal edilmeye baþlanmýþtý. Yüzyýllarca Türklere yurt olmuþ bu topraklarýn düþman çizmesi ile çiðnenmesi, Türk milletinin  fakirlikten çok gururunu kýrmýþtý. Ülke tam bir karanlýk ve kargaþa içindeydi.
Bütün bunlar yaþanýrken Mustafa Kemal güney cephesinde bulunuyordu. Derhal Ýstanbul’a gelerek güvendiði arkadaþlarý ile görüþmeler yapýyordu.Mustafa Kemal ve arkadaþlarý vatanýn içinde bulunduðu üzücü durumdan  mutlaka kurtulunabileceðine inanýyorlardý. Bunun teslimiyetci  Ýstanbul Hükümeti ile olmýyacaðýna da düþünüyorlardý. Bu nedenle Mustafa Kemal Paþa, Anadolu’ya geçerek yeni bir örgütlenmenin zorunlu olduðunu düþünüyordu.Patiþah Vahdettin, Mustafa Kemal Paþa’yý III. Ordu müfettiþi olarak     Anadoludaki ayaklanmalara bir düzen vermek üzere görevlendiriyordu.
Mustafa Kemal Paþa, 16 Mayýs 1919 tarihinde Ýstanbul’dan hareket ederek 19 Mayýs 1919 tarihinde  Samsun’a çýktý.Samsun’da, paþalara ve valilere birer telgraf çekerek , vatanýn tehlikede olduðu bildirdi. Bu davranýþý Ýstanbul Hükümetinin iþine gelmedi. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paþa ordudan istifa ederek sade bir vatandaþ olarak halkýn arasýna katýlarak çalýþmalara baþladý. Erzurum ve  Sivas Kongrelerini topladý. Kongrelerde vatanýn bölünmez bir bütün olduðunu ve parçalanmasýnýn asla kabul edilemiyeceði kabul edildi.
Mustafa Kemal ve arkadaþlarý örgütlenme çalýþmalarýna hýz vermek amacýyla 27 Aralýk 1919’da Ankara’ya geldiler. Bu sýrada Ýstanbul düþmanlar tarafýndan iþgal edilmiþ, Meclis-i Mebusan daðýtýlmýþtý. Bunu fýrsat bilen Mustafa Kemal Paþa, Ankara’da derhal yeni bir meclisin toplanmasýna karar vermiþti.

Bu amaçla 19 Mart 1920 tarihinde valilere ve kolordu komutanlarýna birer genelge göndererek, Ankara’da olaðanüstü yetkiye sahip bir meclisin toplanacaðýný bildiriyordu. Anadolu illerinden seçilen 285 milletvekili ile Ýstanbul’dan kaçan 78 milletvekili ile  23 Nisan 1923 Cuma günü Türkiye Büyük Millet Meclisi açýldý ve ilk toplantýsýný yaptý. Baþkanlýðý Mustafa Kemal Paþa seçildi .

Bütün dünyaya yeni Türk Devletinin kuruluþu duyuruldu.
Meclis, ülkenin düþmandan kurtulmasýna karar verdi. Yeniden düzenli ordular kuruldu. Kurtuluþ Savaþý 9 Eylül ‘de Yunanlýlarýn denize dökülmesiyle son buldu.
Atatürk bu anlamlý günü çok sevdiði çocuklara armaðan etti. Bugünün küçükleri, yarýnýn büyükleri olan çocuklarý ülkenin geleceði olarak görüyor, onlarýn iyi eðitilmelerini istiyordu.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý, tüm dünyada çocuklara armaðan edilen tek bayram  olma özelliðini taþýmaktadýr. 1981 yýlýndan bu yana TRT tarafýndan organize edilen bayram, tüm dünya çocuklara ile birlikte kutlanmaktadýr. Son iki yýldan beri Ýzmir’de Dünya çocuklarý buluþarak  bayramý kutlamaktadýrlar. Ülkemize gelen çocuklar     aileler tarafýndan  misafir edilmektedirler. Gelen öðrenciler kendi ülkelerinin tanýtýcý folklorik gösterilerini sunmakta, çevre gezileriyle de ülkemizi tanýmaktadýrlar. Çocuklar aralarýnda oluþan sevgi, kardeþlik tohumlarý yeþermektedir. Doðal olarak da ülkemizin  birer kültür elçileri olmaktadýrlar.
Her geçen gün daha canlý, daha anlamlý olarak milli günlerimizin çocuklarýmýza anlatýlmalarý gerektiðine  inanýyorum. Ýyi anlatýlmalýdýr ki bu vatan topraðýný büyüklerimiz  bizlere hangi zor koþullarda  býraktýlar. Tüm bu dileklerimle   çocuklarýmýzýn  Ulusal ve Egemenlik ve Çocuk Bayramlarýný candan  kutluyorum.

Etiketler: » » » »
Share
1.782 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

5+2 = ?