logo

Develi Ovasının Toprak Tahlilleri Seyrani Ziraat Fakültesi tarafından yapılıyor

Seyhan Havzasından, Kızılırmak havzasının kapalı havzası olan Develi Ovasına aktarılacak su ve beraberindeki getireceği sorunların araştırılması ve 57.667 hektarlık Develi  ovasındaki tarıma elverişli arazide 1.5 km aralıkla oluşturulan düzenli ızgara örnekleme sistemiyle 288 noktadan 90 cm’ye kadar 3 farklı derinlikten toprak örnekleri  alınacak  bu  örneklerde  toprak  tuzluluğu (EC), sodyum adsorpsiyon oranı (SAR) ve toprak reaksiyonu (pH) belirlenecektir. Belirlenen bu özellikler için Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS veya GIS) teknikleri yardımıyla elektronik haritalara çizilerek ve ovada söz konusu özelliklerin alansal dağılımları elde edilecektir. Toplanan toprak örneklerinde tez çalışmasını takiben diğer bir takım toprak özellikleri de belirlenerek yine CBS teknikleri kullanılarak elektronik haritaları elde edilecektir.
Seyrani Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali İrfan İlbaş; Ülkemiz ve Kayseri’miz açısından önem arz eden Develi Ovamızda bu amaçla  Fakültemizde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Hasan Ali İRİK, Biyosistem Mühendisliği bölümünde görev yapmakta olan Doç. Dr. Ali Ünlükara, Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümünde görev yapmakta olan Prof. Dr. Nuh Uğurlu danışmanlığında “Develi Ovası Toprak Tuzluluğunun Belirlenmesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Haritalanması” çalışması başlatıldığını belirtti.

Dekan İlbaş; Çalışmada Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman Geymen’den haritalama konusunda destek alınırken,Develi Ziraat Odasından yakıt, Develi Belediyesinden de ulaşım konusunda destek alınacağı belirtildi.
Seyrani Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ali Ünlükara konu ile ilgili olarak yapmış olduğu açıklamada;
Sulanan alanlar tuzluluktan, su altında kalmaktan ve diğer yanlış tarım uygulamalarından dolayı giderek bozulmaktadır. Bazı alanlarda sürdürülebilir sulu tarım bu bozulma tehdidi altında bulunmaktadır. Bu bozulmalar sulu tarıma zarar vermekte ve birçok yerde su kaynaklarının kirlenmesine neden olmaktadır. Dünyada çorak topraklar toplam arazi yüzeyinin yaklaşık %10’unu kaplamaktadır. Bütün iklim kuşaklarında oluşabilen tuzluluk ve alkalilik, kurak koşullarda daha fazla ve çabuk şekilde ortaya çıkmaktadır. Toprakların tuzlulaşma ve sodyumlaşması, kötü kalitedeki sulama sularındaki çözünebilir tuzların uygun olmayan toprak işleme şartları, yetersiz drenaj gibi olumsuz etmenler sonucu toprakta birikmesinden kaynaklanmaktadır.
Kaldı ki iyi kalitede suların kullanıldığı sulama projesi alanlarında bile suyun kötü yönetimi sonucu tuzluluk problemleri oluşmaktadır.   
Türkiye’nin sulamaya açılan tarım alanlarında tuzlulaşma ve sodyumlulaşma sorunu ciddi bir sorun haline gelmiştir.
Ülkedeki tarım topraklarının yaklaşık 1,5 milyon hektarında tuzluluk ve sodyumluluk, 2,7 milyon hektarında ise ıslaklık sorunu olmak üzere toplam 4,2 milyon hektar tarım alanında tuzluluk ve drenaj sorunu mevcuttur. Bu yüzden sulanan alanlarda toprak tuzluluğunun sebeplerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesine ihtiyaç vardır.
Üzerinde barındırdığı 301 kuş çeşidi ile Sultan Sazlığı dünyanın önde gelen doğal hayat alanlarından birisidir.
Sultan sazlığı kuşların göç yolu üzerinde bulunmakta olup çok sayıda kuş bu bölgede kuluçkaya yatmaktadır.
Tatlı ve tuzlu ekosistemleri, geniş sazlık ve bataklık alanlar, bu alanları çevreleyen çayır, mera ve step alanları gibi değişik karakterdeki habitatlardan oluşan Sultan sazlığı, zengin besin varlığı ile başta su kuşları olmak üzere barındırdığı yaban hayatı yönünden, sadece ülkemizin değil Avrupa ve Ortadoğu’nunda en önemli sulak alanlarından birisidir.
Sultan Sazlığı’na akan derelerin ve yer altı sularının kullanılması sonucu göl alanı giderek küçülmüş ve kuş cenneti doğal yaşamı tehlikeye girmiştir.
Ovada hem kuş cennetinin kurtarılması hem de 57666 ha arazinin sulanması amacıyla Seyhan havzasından Kızılırmak havzası içerisinde kapalı havza niteliğindeki ovaya Zamantı nehri suyu aktarılacaktır. Su aktarımı amacıyla inşa edilen Zamantı Regülatörü ve Derivasyon Tüneli tamamlanmış ve ova su dağıtım şebekeleri inşa edilerek tüm ova sulamaya açılacaktır.
Yarı kurak iklim bölgesi içerisinde yer alan Develi ovasında sulamanın başlamasıyla birlikte tuzluluk ve taban suyu problemlerinin ortaya çıkması muhtemeldir.
Özellikle Develi ovasının kapalı havza niteliğinde olması nedeniyle sulamanın daha dikkatli yönetilmemesi durumunda tuzluluk ve drenaj problemleri daha şiddetli bir şekilde ortaya çıkabilecektir. Sulama uygulamaları esnasında ve su naklinde meydana gelen su kaçaklarının Sultan Sazlığı su seviyesini yükseltmesi gibi ve sazlığın su kalitesini değiştirebilmesi gibi sorunlarla karşı karşıya kalınabilecektir.
Bu nedenle ova henüz sulamaya açılmadan önce toprakların özellikle tuzluluk açısından özelliklerinin belirlenmesi son derece önemlidir.
İlerde meydana gelecek sorunların nedenleri ve çözümlerinin üretilmesinde bu veriler kullanılabildiği gibi sulamanın iyi veya kötü yönetildiği konusunda da bilgi verecektir.
Bu çalışma havzalar arası su naklinin meydana getireceği değişikliklerin belirlenmesi açısından da önemli bir referans oluşturacaktır.

Etiketler: »
Share
1.445 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

2+8 = ?