logo

DEVELİ 60 YIL ÖNCE

1231

Sayın Okuyucularım, babam Mustafa Akdoğan 6 Temmuz 1946 tarihinde Hakkı Çimen ve Bekir Açıkgöz ile birlikte Demokrat Partinin ilçe teşkilatını kurmuş 1954 yılına gelindiğinde kendisi Demokrat Develi adıyla bir gazete neşrederek Develi’de olmayan bir şeyi gerçekleştirmiştir.
Bu gazetenin aslı Ankara Milli Kütüphanede bulunmakta olup kopyası oradan temin edilmiştir. Elinizdeki gazetenizde haber olarak göreceğiniz gibi birer nüshasını kütüphanemize ve kültür merkezimize sunmuş bulunmaktayım.
Gazetenin tarihi 20 Şubat 1954 Yıl:1 Sayı:1 Sahibi ve yazı işleri … idare eden: Mustafa Akdoğan İdarehane: Fenese Çarşısı no:49 Fiyatı: 15 kuruş
Ayrıca gazetede 11 Kasım 1954 mührü bulunmakta, bunun da Milli Kütüphane kaydı olduğunu düşünüyorum.
Develi’nin bu ilk gazetesinin ilk sayısını başyazısını ilginç bulduğum için aktarıyorum:
Neşir Hayatına Girerken
Develi Orta Anadolunun en kalabalık ve tarihî kasabası.
Develi’nin kuzey tarafında nazlı ve küskün edası ile Anadolunun biricik gelini Erciyes dağı süzülmekte ve güney yamacında ise zengin ve çeşitli madenleri göksünde saklayan yemyeşil mer’a ve yaylalarla süslenmiş kalın bir şerit halinde Toros dağları uzayıp gitmektedir.
Develi’nin doğusunda; Doklar nahiyesini ihtiva eyleyen yeni Tomarza kazası ve Bakırdağı nahiyesi vardır. Daha doğu tarafta ise Develi ile tarihî ve ticarî rabıtası mevcut Saimbeyli kazası yer almış bulunmaktadır. Kasabanın batı hududunu; ayrı bir kaza olması gün meselesi haline gelen şirin Yahyalı nahiyesi, Feke kazasına bağlı Mansurlu nahiyesi ve Yeşilhisar kazası çevirmektedir.
Yüz elli bin nüfusu barındıran ve ayrı bir manzume halinde bulunan bu kazalar ve nahiyeler yakın zamana kadar unutulmuş, ihmal edilmiş talihsiz birer belde halinde idiler …………..
İşte biz, bu çevrede yalan işleri izah eylemek yapılacak işlere temas etmek suretiyle faideli olmağı düşünüyoruz.
Gazetemiz, daha ziyade mahalli ve mevzii hâdisat ve işlerle, bölgemizin kalkınması ile ilgili mevzularla iştigal edecektir.
Develi ve çevresinin tarihçesini; yakın veya uzak mazide yetişen ve halen hatıraları silinmeyen ölülerimizi; şimdiye kadar üniversiteyi bitiren hemşehrilerimizi; İstanbul, Ankara ve Türkiye’nin muhtelif semtlerine yerleşmiş hemşehrilerimizi ve bugünkü durumlarını; çalışkan memur, Belediye reisi, Muhtar ve …………… çevremize her türlü fayda sağlayan şahısları tanıtmaya uğraşacağız. …………..ve demokratik rejimin selametini temine mâtuf gayret göstermeyi ayrıca vazife telakki etmekteyiz.
Asil Türk Milletinin hür idaresi ile ……………. şumüllü ve isabetli bir şekilde memleket hizmetine koyulmuş ve pek kısa bir zamanda yurdumuz mucizevi bir surette kalkınması …………… (okunamadı) Milletimizin bihakkın itimat ve sevgisine mahsar olan …………… aynı suretle liyakat göstermekte devam eylemektedir. Hal ve hakikat böyle olunca çevremizin refah ve istikbali yolunda intişar eyliyen gazetemiz ……………. milli bir varlık olarak müdafa etmeyi daima vazife bilecektir.
Haftalık Demokrat Develi gazetesi, …………… müzahereti ile maddi imkânsızlıklar içinde ve yalnız memleket kaygusu ve sevgisiyle neşir hayatına karışmaktadır.Şimdiden muhterem okuyucularımızdan özür diler ve iyi niyetlerimize bağışlanmasını ümit ediyoruz.
De. De
(Mustafa Akdoğan)

Share
1.215 Defa Okundu
#

SENDE YORUM YAZ

8+2 = ?